15 Temmuz 2018 Pazar

Yönetmelik

720 defa okundu

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Alevi-Bektaşi Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Alevi-Bektaşi Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Alevi-Bektaşi Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Üniversite Senatosunu,

d) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Alevi-Bektaşi kültürü ve bu kültürü yaşayan sosyal gruplar üzerine araştırmalar yapmak, akademik çalışmaları desteklemek, konuyla ilgili faaliyetlerde bulunmak ve toplumsal barışa katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Alevi-Bektaşi kültürünü yaşayan gruplar üzerinde araştırma yapmak,

b) Alevi-Bektaşi önderlerinin felsefelerini, bu kültür içindeki rollerini incelemek ve tanıtmak,

c) Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmaları teşvik etmek, akademik anlamda destek vermek,

ç) Alevi-Bektaşi kültürü ile ilgili seminer, konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikleri gerçekleştirmek,

d) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışan kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak projeler yapmak,

e) Eski eserleri toplamak ve günümüz Türkçesine kazandırmak,

f) Dokümantasyon merkezi oluşturmak, burada oluşacak eserlerle ilgili yapılacak akademik çalışmalara destek vermek,

g) Bölgesel ve ulusal düzeyde Alevi-Bektaşi törenlerine katılmak ve destek sunmak,

ğ) Hakemli dergi çıkartmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevden ayrılan Müdür yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez etkinliklerinin amacına uygun yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kurulunca karara bağlandıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının etkin olabilmeleri için uygun koşulları hazırlamak ve çalışmaları izlemek,

e) Merkez tarafından hazırlanacak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversitede Merkezin amaçları doğrultusunda çalışan öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen dört aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin Kurul toplantılarına izinsiz ve özürsüz üst üste iki defa veya bir yıl içerisinde toplam üç defa katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden düşer.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine veya çoğunluğun talebi üzerine yılda en az dört defa toplanır ve üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

b) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını ve gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

d) Araştırmacıların projelendirilmiş araştırma ve yayın konusunda taleplerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

e) Bölgesel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren Alevi-Bektaşi grupların akademik anlamdaki isteklerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Erişim Tarihi: 07.12.2016

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.14869&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=